Adviesraad Cliëntenbelangen

De Adviesraad Cliëntenbelangen van De Kern, Jeugd ggz en WijZ adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over het gevoerde en te voeren beleid. In deze adviesraad is er plaats voor (ex)cliënten en mensen die zich maatschappelijk betrokken voelen en zich daarom willen inzetten voor de cliënten van WijZ, De Kern en Jeugd ggz. Eénmaal per 4 weken vindt overleg plaats. Tevens wordt dan ook het overleg met de directie voorbereid dat eveneens eens per 4 weken is. Besproken wordt de gang van zaken in de diverse vestigingen, wat verbeterpunten zijn, wat anders/beter kan. Wilt u meer informatie over de cliëntenraad, ga dan naar de website van de adviesraad.