Naam

Stichting WijZ Welzijn

Publiek bekende naam WijZ

Contactgegevens secretariaat:

Bitterstraat 57 8011 XK Zwolle / Postbus 1378 8001 BJ Zwolle

T: 038-8515700

E: info@wijz.nu

RSIN 0029.33.810 KvK 05048779

BTW-identificatienummer NL002933810B01 

Beleid

Beleidsplan WijZ

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden

Voor de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden verwijzen we naar de website van de Dimence Groep.

Beloningssysteem

WijZ valt onder de gezamenlijke directie van de stichtingen WijZ, Stichting De Kern en Jeugd ggz. Medewerkers van WijZ ontvangen salaris volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De hoogte van het salaris wordt vastgesteld op basis van hun kennis en ervaring. WijZ hanteert de gedragscode “Governance code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening”, opgesteld door de MO groep.

STICHTING WIJZ

Doelstelling ◦De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn. ◦De stichting kan haar doel verwezenlijken met alle wettige middelen. ◦mede tot het doel van de stichting wordt gerekend:

1. het organiseren van activiteiten op het gebied van preventie;

2. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) verzorgen van trainingen en opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg;

3. het behartigen van de belangen van de stichting evenals van de instelling waarover de stichting beheer voert dan wel waaraan de stichting diensten verleent;

4. het oprichten en exploiteren en in stand houden van een of meer instellingen met bijhorende voorzieningen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en de daarvoor vereiste organisatie of organisaties;

5. het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit direct of indirect bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in dit artikel;

6. het deelnemen in en het voeren van bestuur en beheer over andere rechtspersonen, ondernemingen en instellingen, mits de (beoogde) werkzaamheden van die andere rechtspersoon, instelling of onderneming direct of indirect verband houdt met of bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in dit artikel;

7. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in dit artikel;

8. het in dienst hebben van personeel en

9. al hetgeen dat met in dit artikel bepaalde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. ◦De stichting beoogt niet het maken van winst. ◦Zolang de ''garantiestelling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958'' in verband met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de stichting gegeven garantie of uit hoofde daarvan door de Staat gedane betaling van kracht is, zullen de voorwaarden van deze regeling worden nagekomen.

Privacy

Voor informatie over privacy verwijzen we naar ons privacy statement en onze informatie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).