Verantwoording / ANBI

WijZ heeft de Anbi status

Naam

Stichting WijZ

Publiek bekende naam

WijZ

Contactgegevens secretariaat

Bitterstraat 57
Postbus 1378
8001 BJ Zwolle

t: 038-8515700
e: info@wijz.nu

RSIN

0029.33.810

KvK

00548779

Verantwoording

In de uitvoeringsovereenkomst, inclusief begroting, beschrijft WijZ welke activiteiten en services zij levert op basis van de gemeentelijke subsidie. Daarnaast organiseert WijZ wisselende projecten voor wisselende opdrachtgevers. Tevens is er een tweetal dagbestedingen, betaald vanuit AWBZ en eigen bijdragen van deelnemers. Jaarlijks schrijven we een jaarverslag met de inhoudelijke en financiële verantwoording van alle activiteiten en services van WijZ.

jaarverslag 2017

jaarverslag 2016

Beleid

Wijz, De Kern en Jeugd ggz vallen onder één directie. gezamenlijk hebben zij één beleidsplan: het inrichtingsplan

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden

Voor de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden verwijzen we naar de website van de Dimence Groep.
Bestuurssamenstelling
Raad van Toezicht

Beloningssyteem

WijZ valt onder de gezamenlijke directie van WijZ, Stichting De Kern en Jeugd ggz. Medewerkers van WijZ ontvangen salaris volgens de CAO welzijn. De hoogte van het salaris wordt vastgesteld op basis van hun kennis en ervaring.

WijZ hanteert de gedragscode “Governance code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening”, opgesteld door de MO groep.

STICHTING WIJZ, BTW-identificatienummer NL002933810B01

De activiteiten van WijZ

SamenWijzer, BeweegWijzer, ThuisWijzer

Doelstelling
◦De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn.
◦De stichting kan haar doel verwezenlijken met alle wettige middelen.
◦mede tot het doel van de stichting wordt gerekend:
1.het organiseren van activiteiten op het gebied van preventie;
2.het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het (doen) verzorgen van trainingen en opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg;
3.het behartigen van de belangen van de stichting evenals van de instelling waarover de stichting beheer voert dan wel waaraan de stichting diensten verleent;
4.het oprichten en exploiteren en in stand houden van een of meer instellingenmet bijhorende voorzieningen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, en de daarvoor vereiste organisatie of organisaties;
5.het huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit direct of indirect bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in dit artikel;
6.het deelnemen in en het voeren van bestuur en beheer over andere rechtspersonen, ondernemingenen instellingen, mits de (beoogde) werkzaamheden van die andere rechtspersoon, instelling of onderneming direct of indirect verband houdt met of bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in dit artikel;
7.het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheken), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in dit artikel;
8.het in dienst hebben van personeel; en
9.al hetgeen dat met in dit artikel bepaalde verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
◦De stichting beoogt niet het maken van winst.
◦Zolang de ''garantiestelling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958'' in verband met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de stichting gegeven garantie of uit hoofde daarvan door de Staat gedane betaling van kracht is, zullen de voorwaarden van deze regeling worden nagekomen.

Privacy

Voor informatie over privacy verwijzen we naar ons privacystatement en onze informatie in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV)