Inschrijving

 • Voor de meeste activiteiten kunt u zich inschrijven via onze website of bij de receptie in Zwolle, Kampen of Ommen.
 • U kunt alleen ingeschreven worden indien het inschrijfformulier volledig is ingevuld.
 • U bent verplicht de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden na te komen, als u de inschrijving ondertekent of verstuurt via internet.
 • Voor elke activiteit dient een apart inschrijfformulier ingevuld te worden.
 • Een seizoen start over het algemeen in september en eindigt in mei. Het eerste deel van het seizoen loopt van september tot december. Het tweede deel van januari tot mei.
 • Inschrijving kan op elk moment plaatsvinden. De eerste bijeenkomst (evenals bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden voor uw inschrijving) hoeft u niet te betalen.
 • Heeft u het afgelopen seizoen deelgenomen aan een activiteit en heeft u uw deelname niet opgezegd, dan gaan we ervan uit dat u ook in het nieuwe seizoen weer wilt deelnemen. U hoeft zich dan niet opnieuw in te schrijven.
 • Bij onvoldoende deelnemers gaat de activiteit niet door. We proberen u dan een alternatief aan te bieden.
 • We bevestigen uw deelname schriftelijk per e-mail of brief.

Uw gegevens

 • Uw inschrijving (al dan niet via onze website) wordt door ons verwerkt in een elektronisch dossier. Persoonsgegevens die wij hier in verwerken zijn:
  • Voor- en achternaam, Voorletters
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummers
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • IBAN en machtigingsdatum (alleen bij machtiging voor automatische incasso)
 • WijZ Welzijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Om de door u gewenste diensten te kunnen leveren.
  • Om u te kunnen bellen, e-mailen of per brief te benaderen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
  • Om u te kunnen informeren over voortzetting en wijzigingen van onze diensten.
  • Om u te kunnen vragen wat u van onze diensten vond.
  • Voor het afhandelen van uw betaling.
 • Wij willen u vragen om eventuele veranderingen in uw bovengenoemde persoonsgegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
 • Uw gegevens worden door ons nog tot 5 jaar na beëindiging van uw deelname aan activiteiten bewaard.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WijZ Welzijn. U kunt hiervoor contact opnemen met de receptie in Zwolle, Kampen of Ommen.

Deelname

 • Deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico. WijZ Welzijn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of eigendommen en vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de door ons georganiseerde cursussen en/of activiteiten.
 • Docenten zijn door WijZ Welzijn ingehuurd. De docenten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de door hen geboden kwaliteit. Bespreek daarom eventuele klachten, tips en complimenten met uw docent. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de receptie in Zwolle, Kampen of Ommen.

Betaling

 • Bij de bevestiging van uw deelname vragen we u of u het deelnamebedrag automatisch wil laten incasseren. Uw schriftelijke toestemming met machtigingsdatum, handtekening en IBAN wordt door ons in een beveiligd elektronisch dossier bewaard.
 • Als u géén machtiging af wilt geven, dan kan er per factuur een extra bedrag voor de administratiekosten in rekening gebracht worden. Als dat het geval is, wordt u hierover geïnformeerd.
 • De activiteitenbijdrage wordt pas na de start van de activiteit afgeschreven.
 • Als een activiteit van september t/m mei/juni loopt, wordt het verschuldigde bedrag in twee termijnen afgeschreven. Eind september/begin oktober schrijven we het deelnamebedrag van het eerste deel van het seizoen af. Eind januari/begin februari schrijven we het tweede deel van het deelnamebedrag af.
 • Als u geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven dan verloopt de facturatie in overeenkomstige termijnen.
 • Voor alle activiteiten geldt: een door u gemiste bijeenkomst kan niet worden ingehaald en wordt niet terugbetaald. Het niet verschijnen bij de activiteit, waarvoor u zich heeft aangemeld, ontheft u niet van de financiële verplichtingen.
 • Materiaalkosten zijn niet bij de activiteitenbijdrage inbegrepen. Afhankelijk van de activiteit maakt u met de docent afspraken over het aanschaffen van materiaal en/of boeken. Meestal moet het materiaal door u zelf aangeschaft worden.
 • Wanneer een activiteit niet van start gaat, wordt het bedrag van uw machtiging niet afgeschreven.
 • Bij het niet tijdig betalen binnen de gestelde termijn, middels automatische incasso of factuur, ontvangt u een betalingsherinnering. Mochten wij uw betaling niet c.q. niet tijdig ontvangen dan stellen wij u in gebreke. U ontvangt een laatste aanmaning waarin wij u nog eenmaal in de gelegenheid stellen binnen 14 dagen na dagtekening het totale bedrag, inclusief administratiekosten, te voldoen. Bij uitblijven van betaling bepaalt de wet dat wij de buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening mogen brengen. Tevens achten wij ons vrij de reeds gevallen en nog te vallen wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag op te eisen. Wij zullen de openstaande vordering dan in behandeling geven aan een incassobureau of deurwaarder.

Opzeggen en stilzwijgende verlenging

 • Voor activiteiten van 20 lessen of meer per seizoen, gaan we uit van een stilzwijgende verlenging van uw inschrijving. Uiteraard kunt u zich tussentijds uitschrijven voor deze activiteiten. Beëindig uw deelname voor 1 september en voor 1 januari. Indien u dit minimaal twee weken voor de genoemde data doet, hebben we voldoende tijd om uw uitschrijving te verwerken.
 • Opzeggen van uw inschrijving kan persoonlijk (bij de receptie in Zwolle, Kampen of Ommen), telefonisch of schriftelijk (per post of e-mail) gebeuren.
 • Opzeggingen via de docent van de activiteit zijn NIET mogelijk.
 • Als u al met de cursus bent begonnen ontvangt u geen restitutie van het cursusgeld.
 • Na opzegging kunt u geen aanspraak maken op een plek bij de activiteit bij een eventueel hernieuwde aanmelding.